צרו קשרהתקשרו אלינו

קופת גמל

מהי קופת גמל

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.כספי קופת גמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה. 

מה המשמעות של תיקון 3?

אפשר להגיד כי זהו מהלך משמעותי של האוצר, בעל השלכות רבות על מבנה החיסכון הפנסיוני בישראל. התיקון לחוק קובע כי הפקדות לקופת גמל שיבוצעו החל מינואר 2008, לכל מכשירי החיסכון הפנסיוני, קופת גמל, קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים, ייתקבל רק כקצבה מגיל 60.לאחר תיקון 3 , השוק הפנסיוני השתנה במהותו וכולל שני מוצרים: קופת גמל משלמת קצבה וקופת גמל לא משלמת קצבה.את כספי קופת גמל שנצברו עד דצמבר 2007 ניתן למשוך בגיל 60, פטורים ממס, זאת במידה והוותק בקופת גמל זו הגיע ל-5 שנים לפחות. משיכה שלפני תום תקופת החיסכון,  תחשב כמשיכה שאינה כדין ותגרור חיוב במס בשיעור של 35% מסך כל הסכום הציבור! כספים שנצברו לאחר ינואר 2008, במרכיב הפיצויים, ניתנים למשיכה בעת סיום יחסי ההעסקה, ואת כספי התגמולים ניתן למשוך רק בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל משלמת קצבה.
* ניתן להוון את הסכום אשר מעבר לקצבה המינימלית אשר עומדת כיום על כ 5,000 ש"ח.

מהי קופת גמל כללית?

זוהי קופת גמל בה מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, אשר רשאי בכל נקודת זמן לקבוע כיצד יושקעו הכספים. אין התחיבות להשקעה מינימאלית באפיק השקעות ספציפי כמו מניות, אג"ח צמוד ועוד. חשוב לדעת מהי קופת גמל כלל עקב שיקול דעתו של אותו גוף אשר מנהל אותו.

מהי קופת גמל מסלולית?

כל מסלול מייצג התחיבות למדיניות השקעה מוגדרת אשר בה הגוף המנהל חייב לעמוד. למשל, מסלול מדדי, מחויב בהשקעה של לפחות 50% מסך נכסי קופת גמל זו בנכסים צמודי מדד. טוב לדעת מהי קופת גמל במסלול זה כדי לדעת את מדיניות ההשקעה בה.

למי מתאימה ההשקעה במסלולים?

רוב הציבור מעדיף להפקיד את ניהול השקעותיו בידי אנשי מקצוע ולכן משקיע בקופות הכלליות. ההשקעה במסלול כללי מעבירה את קבלת ההחלטות לגוף המנהל אשר משקיע את הכספים ע"פ ההתפתחויות בשוק ההון  ומביא לידי ביטוי את מקצועיותו. לחוסך מומלץ  ליצור הלימה בין טווח ההשקעה לרמת החשיפה לרכיבי הסיכון, כך חוסך העומד לפני פרישה כדאי שיקטין את רכיבי הסיכון על מנת להימנע ממצב בו משבר בטווח הקצר ישפיע בצורה שלילית על כל חסכונותיו. לעומתו חוסך צעיר מומלץ כי ישקיע במסלול בו קיימים רכיבי סיכון המעניקים פוטנציאל תשואה בטווח הארוך.

האם ניתן לחלק את הכספים בין המסלולים השונים?

כמובן , החוסך יכול לחלק את כספו בין המסלולים השונים על פי טעמו ולשלב בין המסלולים השונים.

האם ניתן לעבור מגוף מנהל אחר לאחר ?

תקנות ניוד החיסכון הפנסיוני נועדו לאפשר לחוסכים בתוכניות החיסכון הפנסיוני לעבור בין התוכניות השונות (גמל, ביטוח, פנסיה) בין אם מדובר בתכניות שונות של אותו יצרן ובין אם מדובר בתכניות שונות אצל יצרנים שונים (חברות ניהול). באופן מסודר וללא עלויות נוספות ובכך מאפשרות לחוסך הפנסיוני להתאים את התוכנית לצרכיו ולשפר את מצבו.

כיצד מתבצע תהליך הניוד?

עמית המבקש לעבור צריך לפנות אל קופת גמל אליה בחר לעבור ולבקש לעבור אליה זאת על ידי מילוי טופס העברה ובקשת הצטרפות לקופה המקבלת.
הקופה המקבלת תעביר את המידע הראשוני על הבקשה  לקופה המעבירה בתוך שני ימי עסקים,לאחר מכן יועברו הפרטים המלאים.
העמית רשאי לבטל את בקשת ההעברה שלו  בתוך 18 ימי עסקים. הביטול ייעשה ע"י חתימה על טופס מתאים והעברתו לקרן המעבירה.
אם לא תהיה מניעה חוקית לביצוע ההעברה תעביר קופת גמל המעבירה את הכספים בתוך תקופה שבין 10 ל- 30 ימי עסקים (תלוי בסוג הקופה המעבירה) מהמועד הקובע ,לעמית פעיל-ממועד התשלום הראשון לקופה המקבלת  ולעמית לא פעיל-ממועד קבלת הבקשה.

כיצד ניתן להעביר כספים ממסלול אחד לאחר באותה קופת גמל?

התהליך הינו פשוט וקל ומתבצע באמצעות טופס אחד. אדם שצבר כספים במסלול אחד ומבקש להעביר כספים למסלול אחר באותה קופת גמל, ימלא טופס העברה פנימית של כספים בקופת גמל בו מנוהל כספו ובקשתו תבוצע תוך 3 ימי עסקים.

האם כאשר מניידים את הכספים לקופה אחרת מאבדים את הוותק?

חוסך בקופת גמל אשר מחליט לנייד את הקופת גמל זו או חלק ממנה לגוף מנהל אחר כמו גם לשנות מסלול מתוך אותו הגוף המנהל, שומר על הוותק והזכויות בצורה מלאה בעת ניוד הקופה.

כמה עולה להעביר כספים ממסלול אחד לאחר באותה קופת גמל?

לא עולה כלל. אין כל עמלה בעת העברת כספים ממסלול אחד למסלול אחר בקופת גמל.